Aktuality

  • Chronokeep Website Template
  • Chronokeep Website Template
  • Chronokeep Website Template
  • Chronokeep Website Template

PROPE, spolek pro pěstouny

Podrobnější informace a popis monitoringu asistovaných kontaktů, ve spolku PROPE, aby se předešlo případným nedorozuměním při popisu jejich služby služby.

Spolek PROPE nabízí placenou službu asistované kontakty. Důvodem pro zřízení této služby je zjevný nedostatek poskytovatelů takové služby, který dovozujeme kromě jiného i z opakovaných dotazů zástupců OSPOD i soudů. Po vyhodnocení skutečnosti, že poskytování asistovaných kontaktů není možné poskytovat v rámci sociální služby a s přihlédnutím k problematičnosti financování a podřazení asistovaných kontaktů jako činnosti osoby pověřené SPOD, jsme přistoupili k přípravě dobrovolné placené služby stojící mimo rámec SPOD poskytované na základě smlouvy se zájemcem/rodičem. Dle opakované konzultace s Krajským úřadem Pardubického kraje je takový postup možný a není v rozporu se zákonem, tj. k takové činnosti není třeba pověření SPOD.  Přitom nám bylo doporučeno, aby služba nebyla poskytována pod hlavičkou spolku PROPE (řešení dle tohoto doporučení budeme realizovat v co nejkratší době).

Smyslem služby je poskytnutí alternativy samostatné služby asistovaných kontaktů pro rodiče, kterým nevyhovuje omezená nabídka služeb neplacených (místně, časově, apod.). Služba je charakterem spíše monitorovací, nejde o práci s rodinou v širším rozsahu, ani o detailní řízení kontaktu. Ačkoli není pojem asistovaného kontaktu zákonným pojmem, uvažujeme i o používání jiného názvu této služby. Služba je poskytována na základě písemné smlouvy, klient-rodič má právo kdykoli spolupráci bez udání důvodu ukončit. Službu poskytujeme nikoli v rámci našeho pověření týkajícího se pěstounské péče (toto se na danou službu ani nevztahuje), ale jako vedlejší činnost spolku. Jsme si  vědomi, že naše služba nebude dosažitelná pro každého rodiče z důvodu její finanční náročnosti, v současné době však monitorujeme možnosti financování služby tak, aby bylo možné naši službu poskytovat bezplatně, případně tak, že by se rodič podílel na úhradě služby pouze částečně.

V případě, že je asistovaný kontakt u našeho spolku nařízen rodičům soudně, pak takový postup soudu nám nepřísluší hodnotit. Z našeho pohledu je rozhodující dobrovolná smlouva s rodičem po náležitém poučení rodiče, včetně toho, že je služba placená. Pokud není naše služba finančně dosažitelná pro rodiče, kterému byla takto soudem nařízena, nemáme možnost takovou situaci žádným způsobem ovlivnit. V takovém případě můžeme pouze doporučit, aby účastník soudního řízení – rodič postupoval přiměřenými prostředky v soudním řízení, kde mu byla taková povinnost, se kterou nesouhlasí, uložena. Rozhodně však v takovém případě není na místě kritika našeho spolku za to, že je rodič „nucen“ k využití naší placené služby.

ZpětPublikováno: Leden 10, 2019